Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

S účinnosťou odo 25.5.2018 ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) resp. §19  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Martina Bišková, Masáže, Urbánkova 64, 040 01 Košice, IČO: 52234991, tel. č.: 0911 698 436, email: kontakt@brutalnyiteckar.sk

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Vzhľadom na rozsah a predmet činnosti nemáme povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám email: kontakt@brutalnyiteckar.sk

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb za účelom komunikácie  a s tým súvisiace zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje v rozsahu: Vaše meno a priezvisko, emailová adresa, informácie uvedené v kontaktnom formulári.

Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi? 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov?

Poskytovateľ webhostingu.

Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Nezamýšľame  prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú uchované na dobu určitú a nevyhnutnú na vybavenie požiadavky uvedenej v kontaktnom formulári.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou požiadavkou?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nevieme spätne kontaktovať.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na emailovej adrese kontakt@brutalnyiteckar.sk, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy Ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak Ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť, alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Nemáte právo namietať na spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ, ktorým je podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu, a ktoré sú spracúvané automatizovane (nie v listinnej podobe) boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk