Využitie sociálneho fondu  

Sociálny fond je fondom zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere. Aj malí podnikatelia, ktorí podnikajú ako fyzické osoby a zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca, sú povinní vytvárať pre vybranú skupinu zamestnancov sociálny fond. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tento zákon znamená pre zamestnancov zdroj plnení predovšetkým sociálneho charakteru.

Využitie sociálneho fondu:

Okrem iného aj na účely, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily.

Pre Vašu spoločnosť táto služba nepredstavuje žiadne náklady nad rámec a zabezpečíte svojim zamestnancom plnohodnotnú a kvalitnú starostlivosť v oblasti regenerácie.

Hodnotu firmy vytvárajú predovšetkým jej zamestnanci. Ukazuje sa, že zdravotná kondícia zamestnanca výrazne vplýva na kvalitu práce. Investícia do prevencie zdravia zamestnancov je jedným z kľúčových opatrení. Preto podporte zdravie svojich zamestnancov a ešte dnes využite služby v oblasti regenerácie pracovných síl formou sociálnych benefitov ako sú masáže, či už na Vašom pracovisku alebo priamo v masážnom salóne.